Referencie

NAJVÝZNAMNEJŠIE REALIZOVANÉ PROJEKTY:

al mirfa 1

Skúsenosti a prax od 1975 po súčasnosť

Tepelné energetické zariadenia a odsoľovacie stanice (UAN Abu Dhabi 2x240MW + 10.000m3/deň odsolenej vody; 4.800MW+150.000m3/deň; Minah 8x42MW plyn a Al Mirfa 10x64MW paroplyn + 6.000m3/deň;)

Atómové elektrárne (Jaslovské Bohunice, Dukovany, Mochovce, Temelín)

Paroplynové cykly a parné turbíny tepelných elektrární (Bratislava, Nováky, Spojené arabské emiráty)

Malé vodné elektrárne a pripravované Vodné diela (Hodonín, Želiezovce, Chynoriansky Mlyn, Voznica, Rudno nad Hronom, Čata, Medzibrodie nad Oravou, Nová Baňa, Teplá I., Kraľovany)

ZNACKA ISO 9001.jpg

Rok 2019

Poskytujeme, doma i v zahraničí, výkon činností predovšetkým v oblasti:

 1. Spolupráca na výstavbe, spúšťaní a uvádzaní do prevádzky atómovej elektrárne Mochovce EMO 3,4
 2. Spolupráca na výstavbe, spúšťaní a uvádzaní do prevádzky tepelných energetických zariadení – atómových elektrární EMO 1,2;   Temelín 1; Dukovany 1,2; Jaslovské Bohunice V1 a V2.
 3. Spolupráca na výstavbe, spúšťaní a uvádzaní do prevádzky paroplynových cyklov a parných turbín tepelných elektrární a odsoľovacích staníc v Spojených arabských emirátoch UAN, Minah, Al Mirfa, v Bratislave a v Novákoch.
 4. Vypracovávanie programov pre spúšťanie a testovanie tepelných energetických zariadení pri uvádzaní do prevádzky.
 5. Realizácia premývok a funkčných skúšok tepelných energetických zariadení a ich uvádzanie do prevádzky.
 6. Vypracovanie prevádzkových predpisov pre tepelné energetické zariadenia.
 7. Poskytujeme personál pre skúšky parných turbín a paroplynových cyklov.
 8. Poradenstvo v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie.
 9. Príprava projektov malých vodný elektrární od vypracovania environmentálneho posúdenia pripravovanej investície – vypracovanie I. stupňa EIA, II. stupňa EIA – Správa o hodnotení podľa zákona č.24/2006 Z.z.
 10. Vypracovanie ekonomicko-technickej štúdie realizovateľnosti projektov malých vodných elektrární.
 11. Vypracovanie dokumentácie pre územné konanie projektov malých vodných elektrární, vypracovanie Prevádzkových predpisov, Manipulačných poriadkov, Povodňových plánov; Havarijných plánov.

Rok 2017-2016

 1. Realizovali sme výstavbu najväčšej malej vodnej elektrárne na Slovensku – MVE Želiezovce (2,8MW; 16mil EUR).
 2. Vypracovali sme Prevádzkové predpisy, Manipulačné poriadky, Povodňový plán; Havarijný plán a ďalšiu dokumentáciu pre MVE Želiezovce.
 3. V Septembri 2017 sme spoločne uviedli MVE Želiezovce do trvalej prevádzky.
DCIM100MEDIA
                       Projekt MVE Želiezovce

Rok 2015

 1. V máji sme predložili Dokumentáciu pre územné konanie na Vodné dielo Voznica – Rudno nad Hronom.
 2. V marci sme doviedli k záveru posudzovanie projektu Vodné dielo a malá vodná elektráreň Voznica – Rudno nad Hronom vydaním schvaľovacieho Rozhodnutia od OU Žarnovica – v ktorom sa „odporúča realizácia navrhovanej činnosti „Vodné dielo Rudno nad Hronom“ (5x250kW).
 3. Vypracovali sme 12 analytických správ, štúdií a posúdení pre pripravované projekty vodných stavieb.
 4. Riadenie činností pri generálnej oprave TG1 (1,1MW) na MVE INCOS, a.s. Hodonín od 05/2015.
 5. Súčinnosť pri výstavbe Vodného diela a MVE Želiezovce (2×1,4MW) – uvádzanie do činností Čerpaciu a podávaciu stanicu; merania hladín podzemných vôd pre Technický bezpečnostný dozor a iné.

Rok 2014

 1. Vypracovávanie a odovzdanie Správy o hodnotení podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre pripravovaný projekt Vodné dielo a MVE Rudno nad Hronom (5x250kW).
 2. Vypracovanie Dokumentácie pre územné konanie Vodné dielo Čata (2×1,1MW) a jej predloženie ku schvaľovaciemu procesu.
 3. Vypracovávanie a odovzdanie environmentálne posúdenie Zámer činnosti podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre pripravovaný projekt Vodné dielo a MVE Rudno nad Hronom. Predkladá sa tu návrh posunu lokalizácie MVE a použitie nových technológií od firmy Koesler.
 4. Vypracovali sme 16 analytických správ, štúdií a posúdení pre pripravované projekty vodných stavieb.
 5. Riadenie prevádzky a údržby MVE INCOS, a.s. Hodonín.
 6. Príprava generálnej opravy TG1 na MVE INCOS, a.s. Hodonín.

Rok 2013

 1. Vypracovanie časti dokumentácie pre kolaudačné konanie MVE Obnova Chynoriansky mlyn a jej uvedenie do trvalej prevádzky.
 2. Vypracovali sme 8 štúdií a posúdení pre pripravované projekty vodných stavieb.
 3. Inžinierske činnosti pri generálnej oprave generátora č. 1 MVE Hodonín.
 4. Riadenie prevádzky a údržby MVE INCOS, a.s. Hodonín.
 5. V máji sme doviedli k záveru posudzovanie projektu Vodné dielo a malá vodná elektráreň Čata vydaním schvaľovacieho Rozhodnutia od OUŽP v Leviciach – v ktorom sa „odporúča realizácia navrhovanej činnosti „Vodné dielo Čata“.
 6. Pripravovali sme projekt Vodné dielo a MVE Želiezovce ku zahájeniu výstavby.
 7. Vypracovávame environmentálne posúdenie Správa o hodnotení podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre pripravovaný projekt Vodné dielo a MVE Rudno nad Hronom.

Rok 2012

 1. V januári sme odovzdali environmentálne posúdenie Zámer činnosti podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre pripravovaný projekt Vodné dielo a malá vodná elektráreň Rudno nad Hronom.
 2. V marci sme odovzdali environmentálne posúdenie Zámer činnosti podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre pripravovaný projekt Vodné dielo a malá vodná elektráreň Čata.
 3. Vypracovali sme Technicko – ekonomickú štúdiu realizovateľnosti projektu Vodné dielo a malá vodná elektráreň Medzibrodie nad Oravou.
 4. V decembri sme odovzdali environmentálne posúdenie Správa o hodnotení podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre pripravovaný projekt Vodné dielo a malá vodná elektráreň Čata.
 5. Vypracovali sme environmentálne posúdenie Správa o hodnotení podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre pripravovaný projekt Vodné dielo a malá vodná elektráreň Rudno nad Hronom.
 6. Projekt Vodné dielo Želiezovce sme doviedli ku vydaniu stavebného povolenia v 12/2012.
 7. Prevádzkujeme a vedieme údržbu dvoch malých vodných elektrární.

Rok 2011

 1. Vypracovali sme Technicko – ekonomickú štúdiu realizovateľnosti projektu Vodné dielo a MVE Rudno nad Hronom.
 2. Vypracovali sme Technicko – ekonomickú štúdiu realizovateľnosti projektu Vodné dielo a MVE Čata.
 3. Vypracovali sme environmentálne posúdenie Zámer činnosti podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre pripravovaný projekt Vodné dielo a MVE Rudno nad Hronom.
 4. Vypracovali sme environmentálne posúdenie Zámer činnosti podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre pripravovaný projekt Vodné dielo a MVE Čata.
 5. Pripravovali sme projekt Vodné dielo a MVE Želiezovce v procese stavebného konania.
 6. Prevádzkujeme a vedieme údržbu dvoch malých vodných elektrární.

Rok 2010

 1. Vypracovali sme Technicko – ekonomickú štúdiu realizovateľnosti projektu Vodné dielo a MVE Nová Baňa.
 2. Vypracovali sme Technicko – ekonomickú štúdiu realizovateľnosti projektu Vodné dielo a MVE l. Teplá I.
 3. Pripravovali sme projekt Vodné dielo a MVE Želiezovce v procese územného konania, ktorý bol zavŕšený vydaním Územného rozhodnutia v 10/2010.
 4. Prevádzkujeme a vedieme údržbu malej vodnej elektrárne Hodonín.

Roky 2009 – 2007

 1. Pripravovali sme projekt Vodné dielo Želiezovce v procese územného konania.
 2. Priviedli sme projekt VD a MVE Kraľovany do územného konania.
 3. Príprava projektov malých vodných elektrární – vypracovanie feasibility studies.
 4. Prevádzkujeme a vedieme údržbu malej vodnej elektrárne Hodonín.

MVE Hodnín

Od roku 2002 sme vlastnili a prevádzkovali MVE Hodonín

Roky 2006 – 2001

 1. Zorganizovali sme a zabezpečili import elektriny v objemoch GWh do nadnárodných spoločností s fabrikami v troch krajinách.
 2. Vykonali sme energetické audity a analýzy energetického hospodárstva v nadnárodných podnikoch oprávneného odberateľa elektriny a navrhli opatrenia pre zníženie a optimalizáciu odberu elektriny.
 3. Štúdia o podporných službách ES SR: spolupracovali sme na vypracovávaní a realizácii štúdie „Analýza spôsobu poskytovania, rozsahu a ocenenia podporných služieb v energetickej sústave SR“.
 4. Vypracovali sme štúdie v oblasti elektroenergetiky a obnoviteľných zdrojov.
 5. Vypracovali sme, na základe objednávky, Analýzu dopadu liberalizácie trhu a obchodu s elektrinou na oprávnených odberateľov elektriny v SR.
 6. Vypracovali sme, na základe objednávky, Analýzu a dopady Regulačného rámca SR.
 7. Vypracovali sme kompletný návrh Implementácie infraštruktúry energetického a obchodného dispečingu pre oprávnených odberateľov elektriny.
 8. Poskytli sme desiatky seminárov s tematikou Obchodovanie s elektrinou v liberalizovanom prostredí a Operátor trhu s elektrinou a obchodovanie na krátkodobom trhu s elektrinou
 9. Vyškolili sme v školiacich kurzoch pracovníkov výrobcov elektriny, distribučných spoločností a odberateľov elektriny v oblasti liberalizácie trhu a obchodu s elektrinou.
 10. Prevádzkujeme a vedieme údržbu malej vodnej elektrárne Hodonín.

cropped-1-1.jpg

 

  

Aktualizované: 14.02.2024